Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

      

          Vážení priatelia,

        v tomto roku nám kultúrny a spoločenský život značne obmedzila situácia šírenia koronavírusu COVID 19.  Prejavilo sa to vo všetkých oblastiach života v  celej našej spoločnosti. Malý kaštieľ mal i v tomto roku pripravené mnohé aktivity, týkali sa najmä celomestských kultúrnych podujatí, ale aj podujatí v samotnom kaštieli.

       Musíme však dodržiavať všetky nariadenia aby sme zamedzili ochoreniu na vírus, a preto v Malom kaštieli za prísnych opatrení sa konajú také aktivity, ktoré spĺňajú zdravotné kritériá a sú povolené. 

Pripomeniem v skratke čo sme ešte stačili uskutočniť a aké nateraz máme aktivity.

- 17. januára 2020  11.00 hod. pietny akt kladenia vencov z príležitosti oslobodenia mesta Hanušovce n. T. 

- 19. januára 16.30 hod. - 19.00 /nedeľa/ stretnutie KDH.

- 12. februára  2020   16.00 - 17.00 hod. rodičovský koncert ZUŠ v male j koncertnej sále.

- 13. februára 2020   13.00 sobášny obrad.

- 13. februára 2020 16.30 hod., ZUŠ, MsKS - Valentínsky koncert. 

- 18. februára 2020 17.00 hod. - 20.00 hod. stretnutie SNS.

- 19. februára mesto Hanušovce nad Topľou reprezentovala riaditeľka MsKS na celoslovenskom seminári knižníc v Martine, kde aj vystúpila s príspevkom o mestskej knižnici Hanušovce nad Topľou.

- 25. februára sa konalo podujatie so ZUŠ o 16.00 hod. triedny aktív a koncert. 

- 27. februára sme sa v knižnici stretli na peknom podujatí pre malé deti z našej MŠ.

- 02. marca sa v kaštieli konalo metodické zasadnutie - Školský úrad  9.30 - 14.00 hod. 

- 09. marca stretnutie a beseda v knižnici - deti s MŠ. 

 

                    Od 10. marca  po porade na MsÚ  boli prijaté opatrenia ohľadom šírenia vírusu COVID 19.
                    Nekonajú sa už ďalšie naplánované podujatia. 
                    
 - od 16. apríla do 27. apríla 2020 pracovníčka MsKS  P. Horvátová a riaditeľka MsKS Bc. Ľ. Tomková zabezpečujú plnenie iných úloh a roznášajú daňové výmery.                         

7. mája 11.00 hod. sme uskutočnili slávnostný pietny akt kladenia vencov k  pamätníku SNP z príležitosti 75. výročia oslobodenia spod fašizmu.

- riaditeľka MsKS Bc. Ľ. Tomková riešila opravy dlaždíc - od 12. mája 2020 nastúpila fi UNISTAV na opravné práce - vydutie dlaždíc malá koncertná sála,  dolná chodba, aj opravné práce na stenách prízemie, malá koncertná sála, podkrovie, klubovňa, sklad,  pánske WC, práce ukončené 02. júna 2020. 

-  následné dôkladné upratovanie a čistenie priestorov kaštieľa - prízemie, WC, chodby, vežičky dolná a horná, malá koncertná sála, sklad, pánske WC, klubovňa v podkroví.

- 15. júna 2020  13.15 hod. - 14. 30 hod. - inštalácia záverečných výtvarných prác žiakov ZUŠ v priestoroch Malého kaštieľa - uč. Mgr. A. Hrehová a kolektív žiakov ZUŠ.   

- riaditeľka MsKS - riešenie zatekanie pri komínoch - 25. júna 2020 - fi UNISTAV zabezpečenie horolezec. skupiny, výsuvného zariadenia a práce na streche kaštieľa.

25. júna 2020  od 10.00 hod. - 14.00 hod. - oceňovanie  pedagogických  pracovníkov obvodu  - Školský úrad,  podujatie v malej koncertnej sále a galérii.

29. júna 2020 -  od 15.00 - 16.30 hod.  stretnutie učiteľov, rodičov a detí - MŠ, spoločný slávnostný deň namiesto Dňa detí, ktoré sa nekonalo. 

29. júla 2020 od 16.00 - 17.30 hod.  stretnutie primáror mesta, riaditeľka MŠ a rodičia ohľadom rekonštrukcie MŠ.

30. júla od 15.00 do 18.00 hod. podávanie informácií pre verejnosť - Telekom.

1. júla 2020 /nedeľa/ pripomenutie Rómsky holokaust - stretnutie pri pamätnej tabuli na železničnej stanici, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómsku otázku,  primátor mesta, riaditeľka MsKS a ďalší hostia, riaditeľka MsKS: príprava podujatia,  veniec,  recitácia.    

- knižnica poskytuje svoje služby, vykonáva zároveň obsiahlejšie triedenie starších kníh,

- riaditeľka MsKS Bc. Ľubica Tomková spracovala projekt na nákup nových kníh, 

 - od mája 2020 riaditeľka MsKS má krátenú mzdu na 80%, upratovačka práca na dohodu krátenie z 80 úväzok                      na 50 úväzok a teda aj krátená mzda,  pracovníčka chránenej dielne - vydávanie novín krátená mzda na 80%. 

- Každé podujatie predstavuje prípravu priestorov, stolov, stoličiek, servisu podľa potreby, upratanie.  

- v Malom kaštieli sa konajú aj svadobné obrady, v čase koronavírusu podľa uvoľnenia opatrení. Predstavuje to prácu riaditeľky MsKS pri zabezpečení hudby, spracovanie príhovoru pre sobášiaceho ( text je potrebné prispôsobiť aktuálne podľa  mladomanželského páru - vekové kategórie, už rozvedení, iné rodinné udalosti a pod.). Riaditeľka aj vypisuje a kreslí pamätnú knihu sobášov. Pripravuje si svoje básne a príhovory.

Prehľad svadobné obrady uskutočnené aj naplánované: 

                                                                       3. 2. 2020 /štvrtok/       13.00 hod. 

                                                                11. 7. 2020 /sobota/        15.00 hod.

                                                                      6. 8. 2020 / štvrtok/      14.00 hod.

                                                                      8. 8. 2020 / sobota/       15.00 hod.

                                                                    31. 8. 2020 /pondelok/   16.00 hod.

                                                                    26. 9. 2020 /sobota/        16.00 hod.

  

                                                                                                                                                    Bc. Ľubica Tomková

                                                                                                                                                       riaditeľka MsKS 

 

... Vitajte na stránkach informácií o pripravovaných kultúrnych 

                           a spoločenských podujatiach ... 

      Počas celého roka sa na území mesta, aj v objekte tohto kaštieľa, konajú rôzne zaujímavé stretnutia v oblasti kultúry a spoločenského diania. 

                                 Podujatia, ktoré sa uskutočnili,  sú aktuálne zverejňované

na web. stránke úradnej tabuli mestského úradu

 

                                                        ROK 2020 

              PODUJATIA  V  MALOM KAŠTIELI  A  CELOMESTSKÉ

            Rok 2020 sa nesie v znamení významných výročí a udalostí.  Je vyhlásený Rokom národnej identity.   Pripomíname si 100. výročie  Slovenského národného divadla v Bratislave. Z osobností spisovateľov si pripomenieme najmä 200. výročie narodenia Andreja Sládkoviča, 120. výročie narodenia Zuzky Zgurišky, 160. výročie narodenia Martina Kukučína.  Významná udalosť roka je aj 75. výročie oslobodenia spod fašizmu.                                                                                                                                    Pri celomestských podujatiach majú svoje tradičné miesto v júni Zborové slávnosti, v tomto roku už  33. ročník.  A budú to aj ďalšie podujatia, vyzdvihnem tie  rozsiahlejšie -  Stavanie mája pred Malým kaštieľom, z príležitosti 8. mája Beh gen. Kukorelliho žiaci a podvečer dospelí, celomestské oslavy 75. výr. oslobodenia spod fašizmu, Deň matiek, Deň detí.                                                                                V septembri pripravujeme  dvojdňové podujatie  Dni mesta, v  decembri nezabudneme na najmenších v programe Mikuláš v meste  a opäť Vianočné trhy. Základná umelecká škola, Veľký kaštieľ - múzeum,  Turisti  - Krokus, ZO SZPB, ďalšie občianske združenia, folklórne súbory Vargovčan a Oblík ale aj spoločensky aktívne reštavrácie U Hicka a Topľa majú svoje vlastné rozpisy podujatí. Niektoré z tých významnejších, pokiaľ nám dajú na zverejnenie, uvedieme  v našom ročnom kalendári podujatí.   

Mestské kultúrne stredisko v budove Malého kaštieľa uskutoční podujatia k významným  osobnostiam a udalostiam.

                                         JANUÁR 2020 

         TERMÍN                 PODUJATIE, MIESTO, CHARAKTERISTIKA                              ORGANIZÁTORI                         

 -----------------

14.1.

 

                                11. 1. 2020

PLES FS VARGOVČAN   - II. ročník  U Hricka

 ------------------------------------------------------------------------

KNIŽNIČNÉ OKIENKO

... a opäť sa stretávame v knižnici ...       

                          Malý kaštieľ        beseda, knižnica 

 

 FS Vargovčan

 

 

 ----------------------------------------------

Mestské kultúrne stredisko,

 Knižnica

 ZŠ         

 

17. 1.         

 10.00 

 

 Oslavy oslobodenia mesta                                                                                                                                                                                  pietny akt kladenia vencov                   

 

Mestské kultúrne stredisko,

ZO SZPB,

pamätník SNP

 

18. 1.  od 17.00  20.00       

  

 

 Výročná schôdza KROKUS  

                                  Malý kaštieľ  

                                            

 

 Klub turistov KROKUS 

 

20. 1. 16.00 18.00

 

 

 Pripomíname si oslobodenie spod fašizmu                                                                   

                                                výstava, beseda 

 

 Kaštieľ – múzeum

 

23. 1.

 

27. 1. 2020 

Slávnostné celoslovenské  podujatie: Odovzdávanie medailí obciam a mestám postihnutými vojnovými udalosťami.   B. Bystrica  Múzeum  SNP, účasť Bc.Tomková a Mgr. Lipčáková                                    

 

Beseda so žiakmi ZŠ k uvedenému podujatiu

                                                      výstava, beseda

 

 

 

 

 

 

Mestské kultúrne stredisko,

Knižnica, ZŠ, ZO SZPB 

 

 

 

 

                      

    ... okrem iných podujatí v  závere roku 2019  boli   
     uskutočnené  aj tieto ... 

 

                                                                        NOVEMBER

          TERMÍN                 PODUJATIE, MIESTO, CHARAKTERISTIKA                              ORGANIZÁTORI                         

 

 4.11.

 

KNIŽNIČNÉ OKIENKO

PRVÁ VEREJNÁ KNIŽNICA  - 1.11.1829

vznikla v Liptovskom Mikuláši, jej zakladateľom bol Gašpar Fejérpataky – Belopotocký             

                                           beseda, knižnica 

 

 

 Mestské kultúrne stredisko,

 Knižnica

 Hornozemplínska knižnica   

 Vranov n. T.         

 

 

7. 11.  do

20.1. 2020        

 

 

 Panské záhrady a cudzokrajné dreviny

                                                                       

                                                výstava                   

 

 

Kaštieľ – múzeum

12. 11.   14.30

do 25. 1. 2020      

 

12.11., 17.00

a následne pondelky

 Farby v prírode   priestory  Malý kaštieľ  

                                                výstava

 

 

 

Folklórny klub seniorov (FKS)   

                                                  Malý kaštieľ                  

 

ZUŠ Hanušovce n. T., výtvarný odbor

 

 

Mestské kultúrne stredisko, FKS

 

 

21. 11. do

20.1.2020

 

 

Vianoce na Zemplíne

                                                                  

                                                výstava

 

 Kaštieľ – múzeum

 

26. 11.

 

 Čítame s porozumením      

                                          celotriedne čítanie,

                                                  beseda            

 

 

Mestské kultúrne stredisko, Knižnica, ZŠ,

 

 

28. 11.

17.00              

 

 Haliklub                        literárny klub

                                         Malý kaštieľ                  

 

Haliklub, Mestské kultúrne stredisko

 


         

                                                                             DECEMBER

       TERMÍN                  PODUJATIE, MIESTO, CHARAKTERISTIKA                  ORGANIZÁTORI                         

1. 12.

 

Rozsvietenie  ADVENTNÉHO VENCA

 

 Mestský úrad 
 Hanušovce nad Topľou,
 Cirkvi na území mesta     

  5. 12.     

 17.00

 

MIKULÁŠSKY KONCERT ZUŠ                  

            v Malej koncertnej sále Malého kaštieľa              

 

 Záujmová umelecká škola
 Mestské kultúrne stredisko  

6. 12. 10.00

           16.00    

 

 

 MIKULÁŠ na koči prejde mestom, navštívi školy,           organizácie  

 ROZSVIETENIE vianočného stromčeka                               a večer s MIKULÁŠOM pri Malom kaštieli                

 

   Mestské kultúrne stredisko,

   FS Vargovčan   

 

 

 

7. 12.

od 15.00

 BETLEHEM  pri Malom kaštieli,                                         posvätenie Betlehema, Vianočný program

                                                           

                                              

 Mestské kultúrne stredisko 
  FS Vargovčan 

 

7. 12.

od 16.00

do 20.00 

  Vianočné trhy pri Malom kaštieli      
  remeselné, ručné práce a dekorácie,
  domáce pochutiny 
Mestský úrad
Hanušovce nad Topľou,              Mestské kultúrne stredisko

 

 

 11. 12. 

              

 Nataša Tanská nar. 30. 11. 1929  
 90 rokov od narodenia
 knihy pre deti a mládež, čítanie, beseda
                                         Malý kaštieľ, knižnica                  

Mestské kultúrne stredisko

Knižnica, ZŠ

                          

15. 12.

 14.00 

  Výročná schôdza členov ZO SZPB
   kultúrny program 

                                       Malý kaštieľ

ZO SZPB        

 Mestské kultúrne stredisko

19.12.      

13.00 

Vianočné stretnutie členov ZO Slovenského zväzu  zdravotne postihnutých (ZO SZZP),                          seniorov s primátorom mesta                                                                                      kultúrny program                                                                  Malý kaštieľ

 

ZO SZZP

Mestské kultúrne stredisko

 

 

20. 12. 

16.00

     

 

 Rodina, láska, výchova
 Vianočné stretnutie generácií
 Klubové priestory  na poschodí v Malom kaštieli

 

        

Mestské kultúrne stredisko,

ZŠ 

 

20. 12.     

 17.00 

 

 Folklórny klub seniorov (FKS)

  Vianoce a tradície          Malý kaštieľ                           

                                  spomíname na tradície

Mestské kultúrne stredisko

 Folklórny klub seniorov

december

 

     Zvyky zimného obdobia

  

 

múzeum

 

 

31.12.               

SILVESTER v meste
 
              stretnutie občanov pri Malom kaštieli
              kultúrny program
              ohňostroj
              príhovory do nového roku
                            primátor mesta
                            duchovní cirkví

Mestské kultúrne stredisko

v súčinnosti s mestským úradom

              

     Spracovala:

     Bc. Ľubica Tomková  

riaditeľka mestského kultúrneho strediska   
 
                           

                                                                                           MIKULÁŠ V NAŠOM MESTE

                                                                              PIATOK 6. 12. 2019

 

                     10.00  MIKULÁŠ NA KOČI V MESTE  navštívi školy, poteší deti aj dospelých

 
                                                                       16.00  MALÝ KAŠTIEĽ
                                                     ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA
            
                                                          „ S MIKULÁŠOM DO ROZPRÁVKY “
                                                               zahráme sa s FS Vargovčan         

                                    MILÝ MIKULÁŠ, máme malé ručičky, dáš nám do nich balíčky ?                                                                                          Budeme poslušné, pre darček pôjdu s nami aj mamičky.

                    

                                                    Mikulášsky deň pripravujú a pozývajú Vás                                               

                           MESTSKÉ  KULTÚRNE  STREDISKO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

                                                            FOLKLÓRNY SÚBOR VARGOVČAN 

                                                                                                                      

 

                   

NIEKTORÉ Z VÝZNAMNÝCH PODUJATÍ, KTORÉ SA USKUTOČNILI V PREDCHÁDZAJÚCOM OBDOBÍ 

Mestské oslavy 75. výročia SNP

                                                                                         organizátori

                                                                      Mesto Hanušovce nad Topľou   
                                              Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou
           Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Hanušovce nad Topľou                                                                                                                             

                                                             dňa  30. august 2019 (piatok)                                     

                                                                          13:00 Pietny akt kladenia vencov                                                              
                                                    Slávnostný pochod účastníkov osláv od základnej školy
                              s krojovaným sprievodom FS Vargovčan, FS Oblík  
                                                                                 Pietny akt kladenia vencov
                                                                                             Hymna SR
                                                                 Otvorenie  Bc. Ľubica Tomková, riaditeľka MsKS
                                                                                  Slávnostné príhovory
                                                                        primátor mesta  PhDr. Štefan Straka                                             
                                       predsedníčka ZO SZPB Mgr. Helena Lipčáková                   
                                                                    „Aj v piesni je spomienka“   vojenské piesne
                                              v podaní FS Vargovčan sprevádzané umeleckým slovom riaditeľky MsKS             
                                                                          Uctenie večnej pamiatky minútou  ticha       
                                                                       Záver  – „Ďakujeme a  s úctou spomíname“   
                                             Spoločné stretnutie pozvaných hostí a organizátorov v Malom  kaštieli
                                                             Ocenenia in memoriam za hrdinstvo v boji počas SNP                    

                                                                       Pamätník SNP

                                                                 XXVIII. HANUŠOVSKÝ JARMOK
                                           50. výročie udelenia štatútu mesta Hanušovce nad Topľou
                                                                          6. – 7. - 8.  septembra 2019     

                                                                                       organizátori

                                                                      Mesto Hanušovce nad Topľou   
                                              Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou  
PIATOK  6. septembra  2019                SOBOTA 7. septembra 2019              NEDEĽA 8. septembra 2019
 7.00   jarmočný predaj                                                       7.00 jarmočný predaj                                                       tribúna na ihrisku 
16.00  otvorenie jarmoku                                                  KULTÚRNY PROGRAM                                        Oslavy  50. výročia udelenia štatútu
           KULTÚRNY PROGRAM                                      10.00 divadielko a počas dňa                                       mesta Hanušovce nad Topľou
16.10  ZUŠ Hanušovce nad Topľou                                zábavné atrakcie pre deti                                14.00    Otvorenie osláv
16.40  MŠ Hanušovce nad Topľou                             15.00  KULTÚRNY PROGRAM                                             Ekumenická bohoslužba       
17.00  Komunitné centrum                                                    Kubánkov sen                                             14.45    Príhovor primátora mesta   
17.15  Pastoračné centrum                                                    Ťaskovci a ĽH Vranovčan                                        k oslavám 50. výročia udelenia    
17.30  DFS OBLÍČEK,FS OBLÍK                                              Spomienka na staré Hanušovce n. T.                    štatútu mesta Hanušovce nad Topľou
18.15  DFS VARGOVČANČEK, VARGOVČANÍK                16.00  Hudobná skupina KOMAJOTA                  15.00     PUĽS
18.00  FS VARGOVČAN                                                17.00  Príprava tomboly
           a Mária Macošková                                          17.30  TOMBOLA                                                    16.00  Záver 
 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ                                                                            
JARMOK - ULICA ZÁMOCKÁ OD PARKOVISKA PRI MALOM KAŠTIELI, FUTBALOVÉ IHRISKO, STÁNKY S OBČERSTVENÍM LEN NA FUTBALOVOM IHRISKU, UL. SNP OD IHRISKA PO VIADUKT