Obsah

Stretnutie generácií

...

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Hanušovciach nad Topľou
pod vedením predsedníčky Bc. Ľubici Tomkovej uskutočnila dňa 28. 7. 2016 pre svojich členov pekné podujatie a to slávnostnú výročnú členskú schôdzu v priestoroch  zrekonštruovaného Šóšovského kaštieľa. Naše pozvanie prijal aj primátor mesta p. Štefan Straka, ktorý sa prítomným prihovoril. Poprial predovšetkým dobré zdravie a rodinnú pohodu a poďakoval za odvedenú prácu pre spoločnosť v aktívnych rokoch života. Predseda Okresnej rady Slov. zväzu zdrav. postihnutých z Vranova n. T. p. Michal Jonek prijal pozvanie aj s manželkou.
Do kultúrneho programu prispel p. Mgr. Jozef Niko, riaditeľ ZŠ Hermanovce n. T. Spevom a hrou na gitare nám robil príjemnú atmosféru. Správa o činnosti organizácie, správa o hospodárení, plán hlavných úloh, odovzdanie darčekov jubilantom – boli hlavné body rokovania. Pán Jonek podal informácie k problémom zdravotne postihnutých ale aj o konaní športových hier zdravotne postihnutých v Zámutove.
V závere výbor organizácie informoval svojich členov o pripravovanom  výlete do Šárošpataku. No najmä sme sa všetci spoločne dobre cítili a boli sme radi, že sme sa pri zdraví a dobrom slove opäť zišli. Predsedníčka v závere poďakovala členkám výboru organizácie za odvedenú prácu.
                                                                                                   

 

Bc. Ľubica Tomková
riaditeľka MsKS Hanušovce nad Topľou a knihovníčka