KNIŽNIČNÉ SLUŽBY

Služby knižnice v Mestskom kultúrnom stredisku mesta Hanušovce nad Topľou môže využívať registrovaný používateľ knižnice.

 

Základné služby:

 • absenčné výpožičky (mimo knižnice)
 • prezenčné sprístupňovanie dokumentov (v priestoroch knižnice)
 • predlžovanie výpožičnej lehoty
 • rezervovanie dokumentov

 

Ďalšie služby:

 • informácie o regióne
 • osobné a telefonické informácie o knižničných dokumentoch
 • prístup na internet pre registrovaných používateľov knižnice  
 • poskytovanie informácií z archivovaných novín
 • konzultácie o problematike knižničnej práce
 • exkurzie a prednášky k informačnej výchove pre deti a študujúcu mládež
 • konzultácie k diplomovým a iným študijným prácam

   

Literárna klubovňa a čitáreň, študovňa

 • besedy s čitateľmi
 • používatelia internetových služieb
 • klubové stretnutia
 • literárne večery
 • štúdium knižničných dokumentov 

 

Používateľom knižnice môže byť:

 • dieťa do 15 rokov, ktorému podpíše prihlášku rodič alebo zákonný zástupca, učiteľ školy
 • fyzická osoba od 15 rokov, ktorá môže knižnicu osobne navštevovať, t. j. individuálny používateľ

 

Čitateľský preukaz

 • sa vystavuje po vyplnení prihlášky a zaplatení registračného poplatku
 • vydáva sa na dobu jedného kalendárneho roka a platnosť preukazu je potrebné každý rok obnoviť
 • preukaz je neprenosný doklad - smie ho používať len osoba, ktorej bol vystavený
 • preukaz oprávňuje používateľa využívať knižničné služby
 • držiteľ preukazu je zodpovedný za jeho prípadné zneužitie
 • čitateľský preukaz oprávňuje používateľa knižnice vstupovať do všetkých čitateľských priestorov. 

Bez platného preukazu sa vstup na tieto pracoviská neumožní.

     

Požičiavanie knižničných dokumentov

 • je len pre používateľov s platným čitateľským preukazom a riadi  sa Výpožičným poriadkom knižnice.
 • pre dokumenty rezervované a oznámené je lehota ich vyzdvihnutia do 7 dní.
 • používateľ môže mať súčasne vypožičaných najviac 10 knižničných jednotiek
 • vypožičiavanie kníh, resp. dokumentov je bezplatné. Dokumenty sa požičiavajú absenčne /mimo knižnicu/ a prezenčne (len do študovne).


Absenčne sa požičiavajú:

 • knižné dokumenty, ktoré nie sú určené len na prezenčné štúdium


Prezenčne sa požičiavajú všetky ostatné druhy dokumentov, t. j. :

 • knižné dokumenty z príručných knižníc
 • knižné dokumenty určené len na prezenčné štúdium
 • odborné a regionálne periodiká, noviny


Výpožičnú lehotu možno predĺžiť najviac dvakrát, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že dokument nežiada iný používateľ.

 

Informácia podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

Fyzická osoba, ktorej bol vydaný občiansky preukaz: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného pobytu, číslo občianskeho preukazu, doba platnosti občianskeho preukazu, vzdelanie (ZŠ, SŠ, VŠ), status osoby (študent, dôchodca a iné)

Maloletá osoba do 15 rokov: meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného pobytu, vzdelanie (ZŠ, SŠ) a osobné údaje zákonného zástupcu: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, číslo občianskeho preukazu, doba platnosti občianskeho preukazu.

Doplňujúce informácie (§ 15, ods. 1, písm. e)) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Oprávnenie získavať osobné údaje používateľov knižnice v mene prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov. Na žiadosť dotknutej osoby preukáže oprávnená osoba svoju príslušnosť k prevádzkovateľovi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však potrebné na splnenie účelu spracúvania.  Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu trvania členstva v knižnici a ďalších 24 mesiacov po jeho skončení. Po uplynutí tejto lehoty, alebo po skončení účelu spracúvania sa prevádzkovateľ zaväzuje, že v zmysle § 17 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov predmetné osobné údaje zlikviduje. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek písomne odvolať za podmienky, že žiadateľ nemá voči knižnici žiadne nevysporiadané záväzky.

 

Výpožičný čas a služby knižnice

Pondelok  9:00 – 12:00    13:00 – 17:30

Utorok  9:00 – 12:00    13:00 – 15:30

Streda  9:00 – 12:00    13:00 – 15:30

Knižničné poplatky

Používatelia do 15 rokov   1 EUR

Používatelia nad 15 rokov   2 EUR

Upomienky

Prvá upomienka   2 EUR

Druhá upomienka  4 EUR

Tretia upomienka  5 EUR

 

Poznámka: Posledný štvrtok v mesiaci sú kaštieľ a knižnica pre verejnosť prístupné aj od 15:30 do 20:00 hod.

 

Bc. Ľubica Tomková

riaditeľka MsKS Hanušovce nad Topľou a knihovníčka